مرکز مطالعاتی و کتابخانه ایران شناسی مهدکرامت، برای کمک به اقشار مختلف جامعه، و با هدف ارتقاء فرهنگی کشور و کمک به پژوهشگران حوزه علوم انسانی، با حمایت مادی و معنوی خانواده شهیدان عباس و علی علومی، در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ افتتاح شد.